Vergroenen van bedrijfsterreinen

Biodiversiteit op bedrijfsterreinen

Bedrijfsterreinen kunnen een belangrijke rol spelen bij het herstel en behoud van de biodiversiteit. Deze gebieden beslaan in Vlaanderen 15% van het ruimtebeslag. Veel bedrijfsterreinen worden momenteel gekenmerkt door een groot aandeel van versteende en verharde oppervlakte. Een aanzienlijk deel van de bedrijfsterreinen grenst aan of is in de buurt van al bestaande natuur, op deze manier zouden ze kunnen fungeren als een verbindingszone tussen natuur en bebouwd gebied. Zo kunnen flora en fauna zich gemakkelijker verplaatsen en verspreiden. Vergroening van bedrijfsterreinen heeft niet alleen een positief effect op de biodiversiteit. Er zijn ook voordelen te halen in het kader van klimaatadaptatie en verbetering van de arbeidsomstandigheden. Voorbeelden van ecosysteemdiensten waar groen- en natuurontwikkeling kan aan bijdragen zijn reductie van hittestress, verminderen van wateroverlast, verbeteren van waterkwaliteit, herstel van bodemfuncties en het verhoogt ook de esthetische waarde van een gebied.

Kansen benutten

Het Natuurpro netwerk bestaat uit experts in het ontwikkelen van groene bedrijventerreinen van ecologisch advies, over ontwerp tot aanleg, onderhoud en beheer. Zij kunnen samen met u doelstellingen bepalen, de mogelijkheden van het terrein in kaart brengen en de verbinding te leggen tussen het terrein en de omringende omgeving. Hierbij wordt integraal gewerkt, zodat maatregelen voor de biodiversiteit ook direct een bijdrage leveren aan wateroverlast en hittestress, gezondheid van werknemers en de beleving van de werkplek.

Lees hier onze brochure over bedrijfsterreinen van de toekomst.

Heb je een project voor ons en wil je graag samenwerken?